Header image alt text

Darkness2Truth.Com -Journey To Islam,イスラム教への旅, 이슬람 여행..伊斯蘭教之旅

Islam in Brief…简要介绍伊斯兰.. 簡単イスラーム解説..짧은 이슬람..Giới thiệu về Islam..Ислам в краткой

giới thiệu về islam

Posted by dark66 on November 18, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Thực sự Hồi giáo là con dấu của tất cả các thông điệp của Thiên Chúa mà trước đây đã được tiết lộ bởi Allah, nó đã được gửi xuống trên các con dấu của các tiên tri và sứ giả Muhammad con trai của Abdullah (có thể hòa bình và phước lành của Allah được khi anh ta) và được đúng tôn giáo và các tôn giáo khác hơn, nó sẽ không được chấp nhận bởi Allah.

Thực sự Allah đã làm cho nó một cách đơn giản và dễ dàng của cuộc sống không có bất kỳ khó khăn, gian khổ, và cũng không có Ông đặt trên những người tuyên xưng rằng nó mà họ không thể thực hiện và Ngài đã không gánh nặng cho họ một cái gì đó họ không có khả năng để làm. Nó là một tôn giáo, trong đó có như nền tảng của nó tại-Tawheed [ví dụ: “. Tawheed al-Uloohiyah” Để duy nhất ra Allah, như đối tượng duy nhất của sự thờ phượng và điều này được gọi là Read more

Giới thiệu Đạo Hồi P4 Last

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Giới thiệu Đạo Hồi P3

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Giới thiệu Đạo Hồi P2

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Giới thiệu Đạo Hồi P1

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Giới thiệu về Islam

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Tiên Tri Muhammad là ai?

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Hồi giáo là gì: Giới thiệu về Islam (Phần 3/3)

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn 

Hồi giáo là gì: Giới thiệu về Islam (Phần 2/3)

Posted by dark66 on November 6, 2013
Posted in Islam trong ngắn